Filter by

Show results

the podium

Hayko GASPARYAN
Akhmad GALAEV
Yusif ISPAROV
Oleksandr HRYHORYSHYN

Qualification

Oleksandr HRYHORYSHYN
8
- by VPO1
Karoly BARATH
1
Akhmad GALAEV
10
- by VSU
Nicolai LAMBRU
0
Yunus Emre BATTAL
2
- by VPO
Michal Albert SZYMANSKI
0

Quaterfinal

Lasha GOGADZE
10
- by VSU
Valentin BALIKA
0
Hayko GASPARYAN
6
- by VFA
Yusif ISPAROV
0
Oleksandr HRYHORYSHYN
6
- by VPO1
Dimitar Kirilov BISERKOV
6
Akhmad GALAEV
10
- by VSU
Yunus Emre BATTAL
0

Semifinal

Hayko GASPARYAN
1
- by VPO1
Lasha GOGADZE
1
Akhmad GALAEV
10
- by VSU
Oleksandr HRYHORYSHYN
0

Repechage

Yunus Emre BATTAL
2
- by VPO1
Nicolai LAMBRU
2

Bronze

Yusif ISPAROV
10
- by VPO1
Lasha GOGADZE
7
Oleksandr HRYHORYSHYN
6
- by VPO
Yunus Emre BATTAL
0

Gold

Akhmad GALAEV
8
- by VFA
Hayko GASPARYAN
2

No data available

Loader