حذف خاک اجباری در کشتی فرنگی بزرگسالان

By United World Wrestling Press

همانطور که به فدراسیونهای ملی اعلام شد و سال قبل در آوریل 2015 بر روی سایت اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت، تمامی رقابتهای بزرگسالان در کشتی فرنگی بدون خاک اجباری برگزار خواهد شد.

این تغییرات قوانین پس از المپیک در رده بزرگسالان نیز قابل اجرا خواهد بود همانطور که پیش از این در مسابقات نوجوانان، جوانان و زیر 23 سال  به مدت 18 ماه اجرا شده بود.

با لغو خاک اجباری، قوانین زیر به اجرا درخواهد آمد:

- برای بار اول اخطار شفاهی به کشتی گیر کم کار با استفاده از کلمه UWW بدون متوقف کردن مسابقه.

- برای بار دوم اگر همان کشتی گیر کم کار بود، داور یک اخطار کم کاری بدون متوقف کردن مسابقه می دهد.

- برای بار سوم اگر همان کشتی گیر کم کار بود، داور دومین اخطار کم کاری و یک امتیاز می دهد، بدون اینکه کشتی را متوقف کند.

- برای دفعات بعدی نیز هر دفعه کم کاری با یک امتیاز جریمه خواهد شد بدون اینکه مسابقه متوقف شود.