July 26 - 28, 2019     Belarus • Minsk

Seniors   •   GR

Oleg Karavaev

Results

Official United World Wrestling Results

Watch

Emin Narimanovitch SEFERSHAEV (RUS) df. Vladimir ZABEYVOROTA (RUS)

by VPO, 7 - 0

Watch

Manjeet MANJEET (IND) df. Maksym VYSOTSKYI (ISR)

by VFA, 7 - 0

Watch

Vladimir ZABEYVOROTA (RUS) df. Maksym VYSOTSKYI (ISR)

by VSU1, 9 - 1

Watch

Emin Narimanovitch SEFERSHAEV (RUS) df. Manjeet MANJEET (IND)

by VSU, 9 - 0

Watch

Emin Narimanovitch SEFERSHAEV (RUS) df. Maksym VYSOTSKYI (ISR)

by VSU, 8 - 0

Watch

Manjeet MANJEET (IND) df. Vladimir ZABEYVOROTA (RUS)

by VPO1, 9 - 4